Deklaracja dostępność

Przedszkole nr 119 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p119.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony 2015-11-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest osoba, e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 35 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" znajduje się przy ul. Turmonckiej 18 w bezpośrednim sąsiedztwie  Szkoły Podstawowej im. J.M Szancera. Jest to budynek jednopiętrowy.

W odległości ok. 300 metrów od przedszkola znajduje się pętla autobusowa Bródno-Podgrodzie, na którą przyjeżdzają autobusy linii: 118, 114, 169, 269, 414, 500. Dojście piesze do budynku przedszkola przebiega od ul. Krasnobrodzkiej oraz od ul. Chodeckiej, nastepnie uliczkami osiedlowymi do ul. Turmonckiej 18. Pomiędzy Szkołą a Przedszkolem znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego miejsca dla rowerzystów. Przy przedszkolu znajduje się parkin osiedlowy, najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się ok. 150 metrów od placówki.

Aby wejść na teren przedszkola należy otworzyć furtkę - furtka otwiera się za pomocą chipa oraz domofonu. Do drzwi wejściowych prowadzi chodnik z licznymi nierównościami, stopniami i przewężeniami. Przed drzwiami znajdują się  3 stopniowe schody. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne drzwi i schody wewnętrzne prowadzące do piwnicy, (w której mieści się szatnia dla dzieci) oraz na parter, gdzie znajdują się sale dydaktyczne. Na pietro prowadzą drewniane schody z zabiegiem. Na pietrze znajdują się trzy sale dydaktyczne.

W budynku przedszkola są 2 ogólnodostepne toalety oraz prysznic. Żadne z tych pomieszczeń nie jest przystosowane dla osób niepoełnosprawnych.

W przedszkolu nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Brak jest również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.