RODO


 

Inspektorem Danych Osobowych w Przedszkolu nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" jest Pani Joanna Saj- Żukowska.

Z Inspektorem można się kontaktować telefonicznie pod numerem 723 243 696 lub mailowo: IOD_js@dbfotargowek.pl

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) został wyznaczony zastępca Inspektora ochrony danych osobowych. Do pełnienia tej funkcji została wyznaczona pani Nadia Snopek, z którą można skontaktować się telefonicznie - nr telefonu 723 243 697 - lub mailowo, adres e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl                                                                  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, składających wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej                                                                                                                                                                    Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” ul. Turmoncka 18,
2503-254 Warszawa

 1. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, kiedy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w sprawach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e RODO.

4.    Okres przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w  tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora – 10 lat.

5.    Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z  przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;

 • usunięcia danych osobowych – jeżeli administrator przetwarzałby dane osobowe w sposób niezgod z prawem, zgodnie z art. 17 RODO.

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli osoba które dane dotyczą uważa, że Administrator nie ma prawa przetwarzać jej danych osobowych, może wnieść sprzeciw, zgodnie z art. 21 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zasady ich pozyskania są uregulowane w/w przepisach.

 8 .   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 9.   Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie ul. Turmoncka 18  e-mail: przedszkole-119@wp.pl ;

2)   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Panią Joannę Saj - Żukowską -  nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;

3)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów      zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustawowych administratora; 

4)  Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w  związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z  poleceniami administratora;

6)  Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, następnie zostaną zniszczone;

7)  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8)  W przypadku umów podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich zawarcia. Natomiast podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wyznaczonych celów;

9)  W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dorośli zobowiązani są do ciągłego czuwania nad bezpiecznym poruszaniem się dzieci w Sieci. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, bądź obecny w jego życiu – również tym wirtualnym. Pamiętaj, że krzywda wyrządzona dziecku w wirtualnym świecie, nie zniknie wraz z wyłączeniem komputera. Zadbaj o dziecko, a potem naucz je dbać o siebie. To najskuteczniejszy sposób, by zapewnić mu bezpieczeństwo w Internecie.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA W SIECI

 1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzony w Sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać oraz sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
 2. Umieść komputer w ogólnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje w Internecie. Jeżeli ma komputer w swoim pokoju, niech monitor będzie zawsze zwrócony w stronę drzwi.
 3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści w Sieci. Jeżeli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka
  z osobami poznanymi w Sieci, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że
  w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!
 4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność!
 5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Sieci. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.
 6. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że działa na nim zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Stosuj oprogramowanie filtrujące. Korzystaj z programów kontroli rodzicielskiej.

Pamiętaj jednak, że żaden program nie zastąpi uwagi rodzica.

 1. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia
  w Sieci!
 2. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie informacji i oznaczeń PEGI na http://www.pegi.info.pl
 3. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.
 4. Zapoznaj się z tematyką cyberprzemocy w wirtualnym świecie.

CZY WIESZ W JAKIE GRY KOMPUTEROWE GRA TWOJE DZIECKO I CO TO JEST „SYSTEM PEGI”?

Ogólnoeuropejski system kwalifikacji gier (Pan-Europen Game Information, PEGI) to system ratingu wiekowego stworzony w celu udzielenia rodzicom pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych.

Znaki PEGI znajdują się z przodu i z tyłu opakowania. Wskazują one kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16, 18 i dostarczają informacji
o treści gry z punktu widzenia ochrony nieletnich.

PEGI 3+ dla wszystkich grup wiekowych

PEGI 7+ zawierają dźwięki lub sceny przerażające najmłodszych

PEGI 12+ gry pokazujące przemoc o realistycznym charakterze skierowaną przeciw fantastycznym postaciom

PEGI 16+ symbol nadawany jeżeli przemoc lub aktywność seksualna wygląda tak jak w rzeczywistości

PEGI 18+ gry dla dorosłych przedstawiające daleko posuniętą przemoc powodującą u widza uczucie odrazy.

Nieumiejętny i zbyt często wykorzystywany komputer i Internet może zaburzyć wiele sfer rozwoju dziecka.

Nadmierna fascynacja grami prowadzi do zatarcia granicy pomiędzy rzeczywistością a światem wirtualnym, czyli fikcją.

INRORMACJA O TREŚCI GRY KOMPUTEROWEJ NA OPAKOWANIU

KOMPUTER MOŻE SZKODZIĆ ZDROWIU

Nadmierne oraz niekontrolowane korzystanie z komputera i Internetu szkodzi zdrowiu i może być przyczyną różnych chorób (oczu, stawów kręgosłupa), może prowadzić do uzależnień, wyizolowania, nieetycznych zachowań, wywoływać agresję, itp.

Małym dzieciom należy ograniczyć korzystanie z komputera do 2 godzin w tygodniu. Starsze dzieci korzystające często z komputera, powinny robić przerwy w pracy co godzinę 15 minut.

SZUKAJ INFORMACJI I WSPARCIA W SIECI

Dowiedz się więcej o zagrożeniach dzieci w sieci:

W SYTUACJI ZAGROŻENIA SZUKAJ POMOCY

Jeśli podejrzewasz, że zostało złamane prawo, nie działaj na własną rękę, powiadom policję 997 lub 112. Zgłaszaj nielegalne treści.

PRZEKAŻ DZIECKU!!!

W razie poczucia zagrożenia w Internecie, powinno powiedzieć zaufanej osobie dorosłej, najlepiej rodzicom lub zadzwonić po poradę