Rekrutacja pracowników

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor -Anna Biedruna.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko nauczyciela/wychowawcy/innych pracowników pedagogicznych.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziałem 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215).

Pani/Pana dane osobowe administrator będzie przetwarzał także w kolejnych naborach na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej odrębnie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach przekazanych administratorowi w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zawarte są Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w celu zgodnego z prawem ich przetwarzania konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

 1. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a  RODO),
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądnie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora, przez okres 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru a następnie zostaną zniszczone ;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora będą przetwarzane przez okres obowiązującej następnej rekrutacji a następnie zostaną protokolarnie zniszczone.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019.10.40) i rozdziału 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Wzory zgód pozyskiwanych w związku z naborem do pracy do celu przyszłych naborów

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszskole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18 w Warszawie przez okres …………………..

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Wzory zgód pozyskiwanych w związku z naborem do pracy w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215), zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 119 "W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18 w Warszawie.

 

*wymagane jeśli przekazane dane obejmują kategorie danych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215).

 


 

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie/informację  o naborze na wolne na wolne stanowisko nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych, uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 119 "W cZielonym Ogrtodzie", ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor - Anna Biedruna.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p119@edu.um.warszawa.pl .lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko nauczyciela/wychowawcy/innych pracowników pedagogicznych.

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziałem 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019.2215).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej odrębnie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach przekazanych administratorowi w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zawarte są Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w celu zgodnego z prawem ich przetwarzania konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:

Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a  RODO),

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądnie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w wewnętrznych uregulowaniach administratora, tzn.:

dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru będą przechowywane w aktach osobowych;

dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zgromadzone w procesie naboru będą przechowywane przez administratora, przez okres 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru a następnie zostaną zniszczone;

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziału 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym ma charakter dobrowolny.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Wzory zgód pozyskiwanych w związku z naborem do pracy w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215), zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego/ innych pracowników pedagogicznych/ w Przedszkolu nr 119 "W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18 w Warszawie.

 

*wymagane jeśli przekazane dane obejmują kategorie danych w zakresie szerszym niż określony w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1040) oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215).

 


.......................................................

Podpis kandydata do pracy