Oferta placówki

   PROGRAM "PLANETA DZIECI"

 W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole realizuje program PLANETA DZIECI autorstwa  Jolanty Wasilewskiej 

 Pogram obejmuje pracę ze wszystkimi grupami wiekowymi. Jest zgodny z aktualną podstawa programową
 
PLAN DALTOŃSKI
 
- umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka
-uczy polegania na sobie
-rozwija inicjatywę i samodzielność – w działaniu i w myślenia
- inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
- kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania
-wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka
-to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i wychowawcy
- to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne
- to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?” 
 
Plan daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków. Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji wg planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają
W koncepcji planu daltońskiego wychowawca nie jest liderem procesu lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny.
Dzieci muszą rozwijać się samodzielnie. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań. Taka praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się obchodzić w własnymi możliwościami. Uczą się także refleksji nad własnymi  działaniami, przez co doskonalą umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi – wówczas możemy mówić o autonomii. Uczenie się autonomii spełnia jednocześnie cel społeczny, ponieważ doskonalenie umiejętności stanowi ważną część rozwoju samodzielności.
Współpraca w planie daltońskim zawiera w sobie kontekst społeczny i dydaktyczny. Dzieci nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy zespołowej. Zdobywają umiejętności współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych celów.
Plan daltoński stwarza możliwości rozwoju odpowiedzialności.  Zjednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadania będą wykonywały, kiedy jak i z kim, z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu edukacyjnego.
Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” realizuje elementy edukacji daltońskiej od września 2012 r. zakres wdrażania elementów koncepcji zmienia się w miarę nabywania przez radę pedagogiczną doświadczeń, udziału w wewnętrznych szkoleniach, studiowania literatury, udziału w konferencjach oraz wyjeździe studyjnym do Holandii. Podejmujemy coraz to trudniejsze działania, dzięki którym dzieci rozwijając swoje kompetencje.
 
Nasza codzienna praca – rozwiązania praktyczne
 
Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci, mają ogromna szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.
Wizualizacja procesu dydaktyczno  - wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki (plan dnia, zadania, które pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu. Kolorowe ilustracje to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonać zadanie.
Jednym z pierwszych elementów wykorzystywanych w codziennej pracy jest wizualizowany PLAN DNIA- który porządkuje i daje poczucie bezpieczeństwa małym dzieciom. Każdy dzień rozpoczyna się od prezentacji ilustracji przedstawiających kolejne czynności zaplanowane przez nauczyciela. Wspólnie z dziećmi nauczycielka umieszcza na tablicy odpowiednie obrazki, a dzieci doskonale orientują się co będą za chwilę robić. Każdy poranek w przedszkolu to wspólne planowanie dnia. Barwne ilustracje przedstawiające w sposób symboliczny różne działania podejmowane przez dzieci i nauczyciela nie tylko oswajają dzieci z rytmem dnia, ale również pokazują jego systematyczny przebieg. Dzieci znając występujące po sobie poszczególne etapy czują się bezpieczne, co sprawia, że czują się na pewno współodpowiedzialne za realizację planowanego dnia.
Następny element wizualizacji stosowany w naszej pracy to wizualizacja procesów np. następujących po sobie dni tygodnia zaznaczanych kolorami, planowanie kolejnych czynności. Dzieci zaznaczają za pomocą kolorowych magnesów swoją obecność, wykonane zadania, dyżurów i obowiązków. Stosowanie umownych sygnałów do sprzątania zabawek i wizualizacja niektórych czynności i procesów tj. mycie rąk czy układanie puzzli.
Daltońskie środki dydaktyczne znajdują się w każdej z sal. Tablice zadań, a zwłaszcza karty pracy są różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Każdą salę zdobią daltońskie zegary wizualizujące dzieciom czas wykonywania pewnych działań. Nauczycielki stosują w pracy kolory dnia, przestrzegają rytmu dnia, korzystają z tablicy zadań porządkowych, tablic obecności czy kalendarza urodzin.
 
W naszym przedszkolu wszystkie dzieci objęte są zarówno opieką logopedyczną, jak i psychologiczną  
Nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
-religia - dla dzieci 5-letnich i 6-letnich, których rodzice zadeklarowali udział dziecka w tych zajęciach
-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 
Jej głównym celem jest jest skorygowanie istniejących zaburzeń ciała i doprowadzenie jej, o ile to jest możliwe do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjajace ich powstaniu, doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.
-rytmika (umuzykalnienie)
Zabawy ruchowe usprawniające poszczególne części ciała i doskonalące koordynację ruchową i estetykę poruszania się, zabawy z akompaniamentem przybliżające różne zjawiska muzyczne, słuchanie i śpiewanie piosenek, często urozmaicane rekwizytami, takimi jak: wstążki, piłeczki itp. a także muzyczne przygotowanie się do uroczystości okolicznościowych (jak np. Dzień  Babci i Dziadka,  Wigilia).
-język angielski  
Nauka języka angielskiego odbywające się w formie zabawy. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lektorzy posiadają podwójne przygotowanie (lingwistyczne i pedagogiczne) zgodne z wymogami MEN i pozostają pod stałym nadzorem metodycznym. Zajęcia prowadzone są 2 razy tygodniowo po 15 - 20 minut (dzieci młodsze) i 25-30 minut (dzieci starsze). Na lekcjach dzieci korzystają z brytyjskich materiałów i pomocy dydaktycznych wydawnictw Oxford University Press i Longman. Zajęcia językowe połączone są z poznawaniem kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Dzieci wprowadzane są w świat zwyczajów, tradycji i historii krajów anglosaskich. Rodzice na bieżąco są informowani o treści i zakresie realizowanego programu. W trakcie roku szkolnego dzieci prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych. 
-logopedia - zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupach jak i indywidualnie.
 Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty.
W naszym przedszkolu nauczycielki w swojej pracy z dziećmi wykorzystują wiele ciekawych i różnorodnych metod pracy. Zawsze starają się, aby formy i metody pracy dostosowane były do możliwości rozwojowych wychowanków oraz do ich indywidualnych potrzeb. Podstawowymi metodami pracy, jakimi posługują się nauczycielki są: -metody podające ( przyswajane): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,  -metody problemowe ( odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów tzw. ”burza mózgów”, inscenizacje,
-aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa – ekspozycja, pokaz,
-metody praktyczne (działanie); ćwiczenia,
-projektu: doświadczenia, obserwacje.