Nagłówek

Drodzy Rodzice,

do 24 maja 2023 roku - mają Państwo możliwość opłaty dyżurów wakacyjnych.

Dane do przelewu:

tytuł: Imię i nazwisko dziecka, dyżur wakacyjny

nr konta, na który należy uiścić opłatę za wyżywienie: 

41 1030 1508 0000 0005 5052 5062

Stawka dzienna: 15zł. 

Opłata za pełne 3 tygodnie (15 dni) wynosi: 225zł. 

Prosimy o terminowe wpłaty.

-------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice,

OPŁATA ZA ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bankowym za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Kwoty do płatności znajdują się co miesiąc  w systemie PROGMAN - konto indywidualne dziecka.

 

 Numery kont bankowych, na które należy przesłać należności:

żywienie: 41 1030 1508 0000 0005 5052 5062

- Rada Rodziców - komitet: 50 1160 2202 0000 0002 7899 7124

Harmonogram opłat za przedszkole

HARMONOGRAM OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

 

MIESIĄC BIEŻĄCY

OKRES ZA JAKI PŁACIMY

TERMIN DO KIEDY PŁACIMY

 

 

 

Wrzesień

 

Wrzesień

 

 

do 5 Września

 

 

Październik

 

 

do 30 Września

 

 

Październik

 

Listopad

 

 

           

do 31 Października

 

Listopad

 

Grudzień

 

 

do  30 listopada

 

 

 

Grudzień

 

Opłaty brak

 

 

Opłaty brak

                    

                    

Styczeń

 

Styczeń

 

 

do 5 stycznia

 

 

Luty

 

do 31 stycznia

 

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

do 28 lutego

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

do 31 marca

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

do 30 kwietnia

 

Maj

 

Czerwiec

 

 

do 30 maja

 

Czerwiec

 

 

 

Brak opłaty

 

 

Brak opłat

 

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SĄ DOBROWOLNE 

Przeznaczenie środków z rady rodziców: 

 • Zakup materiałów plastycznych (kleje, farby, kartony, papier, plastelina….) oraz wszystkich niezbędnych rzeczy do działalności plastycznej w ciągu całego roku.
 • Zakup różnego rodzaju  rzeczy do działań dydaktycznych i realizacji tematów wynikających z planów miesięcznych np.: warzywa, owoce, art. spożywcze, folie aluminiowe, celofany… itp.
 • Opłacanie teatrzyków i koncertów.
 • Opłacanie przejazdów autokarowych .
 • Zakup zabawek na Mikołaja.
 • Zakup nagród za udział w różnych konkursach organizowanych na terenie przedszkola.
 • Dyplomy na pożegnanie przedszkola, pasowanie przedszkolaka.
 • Książki pamiątkowe dla dzieci kończących edukację przedszkolną.
 • Opłata za realizację projektów np. DietaNova, zakup materiałów, rzeczy i pomocy do realizacji programów, projektów oraz innowacji  realizowanych przez placówkę i nauczycielki.
 • Zakup różnego rodzaju materiałów dekoracyjnych, strojów, elementów garderoby, różnych artykułów służących  do organizacji uroczystości przedszkolnych  - w tym Pikniku.
 • Zakup roślin do ogrodu, w tym cebul żonkili w ramach akcji Pola Nadziei.
 • Zakup drobnych rzeczy typu: śrubki, kołki, haczyki.
 • Zakup kubeczków papierowych do wody.
 • Organizacja Dnia Dziecka.
 • Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji – za zgodą rady rodziców.
 • Prowadzenie konta rady rodziców                    

Przy płatności przelewem prosimy o wpłacanie dokładnie podanej kwoty do wpłaty.

Płatności są publikowane po zalogowaniu się rodzica na portalu Iprzedszkole.

 

Opłaty za posiłki od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

 • śniadanie - 4,00 zł
 • obiad - 8,00 zł
 • podwieczorek - 3,00 zł
 • stawka dzienna 15,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu. 

 

PROCEDURA WEWNĘTRZNA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 10/2020/2021 Dyrektora Przedszkola z dnia 08.02.2021 r.  w Przedszkolu nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”
przy  ul. Turmoncka 18 w Warszawie.

Na podstawie:

 • Uchwały nr XXVII/798/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298 z późn.zm.)

                                                                                            § 1.

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Wierzycielu – oznacza Miasto Stołeczne Warszawy – Przedszkole nr 119
„W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie

Dłużniku – oznacza to rodzica dziecka lub opiekuna prawnego, obowiązanego do uregulowania wobec wierzyciela zobowiązania pieniężnego wynikającego  z uczęszczania dziecka do placówki i korzystania z wyżywienia (potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola na dany rok szkolny)

Należności – rozumie się przez to łącznie należność główną i odsetki

Dyrektor przedszkola – oznacza to dyrektora Przedszkola nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie

DBFO – oznacza  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy

                                                                                              § 2.

 • Naliczenie należności za żywienie dzieci następuje zgodnie z zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki (z późn. zm.). 
 • Przekazanie zbiorczego zestawienia przypisów i odpisów za żywienie do DBFO.
 • W przypadku braku wpłaty należności na konto przedszkola nr: 41 1030 1508 0000 0005 5052 5062 w wyznaczonym terminie  wystawia się w przedszkolu wezwania do zapłaty  (załącznik nr 1). Jeden egzemplarz przekazuje się Dłużnikowi wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o dochodzenie przez przedszkole należności z tytułu opłat za żywienie (załącznik nr 1a), drugi egzemplarz przekazuje się do DBFO, trzeci zostaje w aktach sprawy w przedszkolu.
 • W przypadku braku wpłaty należności w terminie wskazanym w wezwaniu, przedszkole zawiadamia Dłużnika o wszczęciu postępowania z urzędu na zasadach opisanych w  Kodeksie postepowania administracyjnego (załącznik nr 2).
 • Przedszkole zakłada metrykę sprawy (załącznik nr 6).  Metryka sprawy wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i powinna być  na bieżąco aktualizowana. Metryka sprawy powinna zawierać: oznaczenie sprawy czyli datę wszczęcia lub znak sprawy, tytuł sprawy czyli zwięzłe określenie przedmiotu sprawy, datę dokonanej czynności, określenie osoby podejmującą daną czynność czyli nazwisko, imię, stanowisko.
 • Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawę należy załatwić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jedynie w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • W przypadku zapłaty należności, której dotyczy postępowanie  wystawia się decyzję o umorzeniu postępowania (załącznik nr 4a). Jeden egzemplarz przekazuje się Dłużnikowi, drugi egzemplarz przekazuje się do DBFO, trzeci zostaje w aktach sprawy w Przedszkolu.
 • W przypadku braku zapłaty należności sporządza się w przedszkolu zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (załącznik
  nr 3). Jeden egzemplarz przekazuje się dłużnikowi, drugi  do DBFO, trzeci egzemplarz zostaje a/a w Przedszkolu. W terminie 7 dni od otrzymania przez dłużnika zawiadomienia o zakończeniu postępowania oraz po ponownym sprawdzeniu czy nadal jest zaległość wystawia się  decyzję administracyjną (załącznik nr 4). Przekazanie jednego egzemplarza do Dłużnika, drugiego do DBFO, trzeci egzemplarz zostaje w aktach sprawy w Przedszkolu. Decyzję należy przekazać osobiście dłużnikowi lub wysłać ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • W decyzji należy wskazać należność główną i odsetki naliczone od daty powstania zaległości jak  od zaległości podatkowych.
 •  Należy zawsze sprawdzać przy obliczaniu aktualną stawkę odsetek w danym roku kalendarzowym. Terminy płatności należności należy obliczyć zgodnie  z zarządzeniem określającym warunki korzystania z posiłków (wskazanym w punkcie 1). W 2020 r. i 2021 r. odsetki wynoszą 8 %.
 •  Dłużnik może się odwołać od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji do właściwego organu odwoławczego wskazanego w decyzji za pośrednictwem przedszkola. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 • W przypadku braku wpłaty oraz braku odwołania od decyzji, dyrektor Przedszkola potwierdza na decyzji jej ostateczność stosownym zapisem: „Stwierdzam, że decyzja z dnia……nr…….. stała się ostateczna w dniu …, Warszawa, dnia.....” wraz z podpisem z pieczątką imienną.
 •  W przypadku braku wpłaty oraz po stwierdzeniu ostateczności decyzji, wystawia się upomnienie (załącznik nr 5) w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.  Upomnienie jest tylko raz wystawiane, w trzech egzemplarzach – jeden egzemplarz dla zobowiązanego, drugi a/a, trzeci dla DBFO. Upomnienie wysyła się dłużnikowi listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w innej formie przewidzianej w KPA.
 •  Koszty upomnienia stają się wymagalne z chwilą doręczenia upomnienia. Jeżeli nie zostaną zapłacone – podlegają przymusowemu ściągnięciu. Należy sprawdzić ich wysokość w momencie ich naliczania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2021 koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł do dnia 12 października 2021 r, od 13 października 2021 r. koszty upomnienia wynoszą 16 zł.
 •  Koszty upomnienia dłużnik powinien wpłacić na konto dochodów budżetowych  nr ……………..

(a nie tak jak w przypadku należności głównej i odsetek, które są wpłacane   na wydzielony rachunek dochodów  własnych).

 •  Przekazanie upomnienia dłużnikowi i otrzymane potwierdzenie odbioru dołącza się do metryki sprawy.
 •  Przedszkole wystawia tytuł wykonawczy w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia (przed wystawieniem tytułu należy sprawdzić czy zaległość jest uregulowana).
 •  Tytuł wykonawczy zostaje przekazany w formie elektronicznej do Centrum Obsługi Podatnika - COP (jeżeli dłużnik jest z Warszawy) lub  do właściwego miejscowo organu egzekucyjnego, jeżeli dłużnik jest spoza Warszawy.
 •  Kopia tytułu wykonawczego w formie papierowej zostaje przekazana do DBFO.
 •  W przypadku zmiany danych, zmiany wysokości należności, wygaśnięcia w całości lub w części należności przedszkole niezwłocznie powiadamia właściwy organ egzekucyjny. W razie utraty tytułu wykonawczego należy ponownie tytuł wystawić, sprawdzić czy zaległość wpłynęła, jeżeli nie to przekazać do organu egzekucyjnego. W nowym tytule wpisuje  się numer utraconego tytułu.                                                                                   § 3.

 

 • W toku postępowania Dłużnik lub jego pełnomocnik ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
 • Zgodnie z art.33 Kpa pełnomocnikiem dłużnika może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, i mieć udzielone na piśmie pełnomocnictwo w formie dokumentu podpisanego przez Dłużnika.
 • Czynności określone w § 3 ust. 1 są dokonywane w sekretariacie Przedszkola nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie przy ul. Turmonckiej 18 w obecności upoważnionego pracownika Przedszkola
  z zachowaniem zasad poufności.
 • Dłużnik może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 • Żądanie udostępnienia akt sprawy kieruje się pisemnie do dyrektora Przedszkola w którego posiadaniu akta te się znajdują,
 • Wystąpienie do dyrektora Przedszkola z żądaniem udostępnienia akt zobowiązuje do podjęcia czynności w zakresie oceny właściwości do załatwienia żądania oraz zbadania, czy żądanie spełnia wymogi formalne.
 • Udostępnienie akt należy odnotować w dokumentach postępowania.

Lead pod zdjęciem

Treść